Z historie CHL

Farní charita Liberec vznikla v roce 1992 jako dobrovolné sdružení několika příslušníků libereckých římskokatolických farností. Od počátku se charita zabývala pomocí starým lidem, provozováním charitního šatníku pro sociálně potřebné a poskytováním sociálního poradenství. Roku 1992 stála při zrodu Charitní ošetřovatelské služby (CHOS), která působí v Libereckém kraji. V roce 1994 pomáhala se vznikem chrastavského Charitního domova pokojného stáří sv. Vavřince.  V srpnu 1998 byl Farní charitě Liberec přiznán profesní status. Koncem roku 1998 FCH dostala do pronájmu od liberecké farnosti budovu, která se postupně rekonstruuje na charitní centrum. Na jaře 2000 byl Charitě pronajat objekt bývalého kláštera v Jungmannově ulici v Liberci, kde byl 1. 11. 2000 otevřen první Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny.  Pro jeho provoz musely být přijaty nové pracovnice, takže Farní charita již měla sedm zaměstnanců.

původní Domov sv. Anny

Činnost Charity přerostla rozsah farnosti, a tak byla 7. 5. 2001 na základě zřizovací listiny litoměřického biskupa přeregistrována na Oblastní charitu Liberec (OCHL).
V roce 2006 dochází ke sloučení s Oblastní charitou Chrastava a OCHL přebírá Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince v Chrastavě. Další rozšíření proběhlo v lednu 2008, kdy OCHL přebírá druhý Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky v Liberci. V polovině roku 2008 došlo k přestěhování Domova sv. Anny z Jungmannovy ulice do Stráže nad Nisou.  V září 2013 OCHL otevírá v Liberci neregistrovanou službu Charitní šatník.
V červenci roku 2021 se mění název na Charita Liberec.

Nyní Charita Liberec zaměstnává přes dvacet pět lidí a na její činnosti se podílí mnoho dobrovolníků.  

                                                                                                               
Poslání Charity Liberec

  • služba bližním v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, vzdělání, barvu pleti, národnost, náboženství, státní a politickou příslušnost -  tato služba bližním vychází z křesťanských zásad 

DOMOV, to není jen střecha nad hlavou. DOMOV, to je místo, kde se můžeme cítit bezpečně.
 My takovéto DOMOVy nabízíme tři:

  1.  DOMOV pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. ANNY
  2. DOMOV pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. MONIKY
  3. DOMOV pokojného stáří - Domov sv. VAVŘINCE