Domovy pro matky s dětmi v tísni

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky:

 • adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec
 • telefon: 731 402 510
 • e-mail: azylove.domy@charitaliberec.cz 
 • k dispozici je celkem 7 pokojů  (7 matek a 10 dětí)

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny:

 • adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
 • telefon: 731 402 507
 • e-mail: azylove.domy@charitaliberec.cz 
 • k dispozici je 6 pokojů  (6 matek a 11 dětí) 

Cíl služby

Hlavní cíl Domovů pro matky s dětmi v tísni
soběstačná uživatelka

Dílčí cíle Domovů pro matky s dětmi v tísni

 • uživatelka, která dosáhne základní stabilizace
 • uživatelka, která se orientuje ve vlastních právech a povinnostech
 • uživatelka, která je schopna samostatně řešit svou životní situaci
 • uživatelka, která je schopna samostatně hospodařit s penězi
 • uživatelka, která zajišťuje potřeby dětí, jež má ve své péči
 • uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

Zásady služby

Respektování lidské důstojnosti – pracovníci naší organizace respektují lidskou důstojnost uživatelek služby i jejich dětí a dbají na to, aby jim nebyla upřena jejich práva. Respektování lidské důstojnosti se vztahuje i na počatý nenarozený život.
Rasová a národnostní snášenlivost – v organizaci netolerujeme žádný projev rasismu.
Ochrana osobní svobody – osobní svoboda je zaručena. Každá zájemkyně se k využití služby rozhodne svobodně. Uživatelka služby činí svobodná rozhodnutí týkající se svého života a života svých dětí. Uživatelka služby se může kdykoli rozhodnout službu ukončit.
Individuální přístup – pracovnice přistupují ke každé uživatelce individuálně, snaží se zjistit, co potřebuje, jaké jsou její možnosti, a dle toho je nasměrována pomoc.
Podpora aktivního přístupu uživatelky – pracovnice služby podporují uživatelku v aktivním a zodpovědném řešení její situace
Tyto zásady jsou v souladu s Kodexem Charity České republiky.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

 Specifikace cílové skupiny:

 • ženy starší 18 let s dítětem/dětmi – max. 3 dětmi (mladšími 18 let)
 • těhotné

Věková struktura: bez omezení věku

Nabízené činnosti

Základní poskytované činnosti dle §57 zákona č. 108/2006 Sb.

1. Pomoc při zajišťování stravy, ošacení

 • Uživatelky mají zařízené pokoje s malou kuchyňkou, kde mohou připravovat stravu pro sebe a své děti. Dále je k dispozici společná kuchyň.
 • Pokud se uživatelka ocitne v situaci, kdy nemá finanční prostředky na potraviny a hygienu (útěk od partnera, pozastavené dávky apod.), jsou jí poskytnuty potraviny a hygiena z krizových potřeb.
 • Pokud organizace dostane dar z Potravinové banky, předává ho uživatelkám.
 • Pokud uživatelce chybí dovednosti v zajišťování stravy, pracovnice jí pomohou sestavit jídelníček, sepsat nákup a popřípadě dohlížejí při přípravě jídla.
 • Probíhají vzdělávací aktivity – individuální – dle potřeb uživatelek, společné - vaření (základy vaření, nové recepty), ev. přednášky.
 • Pokud uživatelka nemá pro sebe nebo své děti ošacení, je jí vystaven poukaz do Charitního šatníku – Švermova 32, Liberec – Františkov.
 • Asistované hospodaření je nabídnuto uživatelce, pokud neumí hospodařit s finančními prostředky.

 2. Ubytování, podmínky pro zajištění osobní hygieny

 • Poskytujeme přechodné ubytování až na 1 rok.
 • Uživatelky mají svůj pokoj, vybavený nejnutnějším nábytkem.
 • WC a sprcha je k dispozici na každém patře.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • Každé uživatelce je po nástupu do Domova přidělena klíčová pracovnice, která ji provází během celého jejího pobytu.
 • Na základě individuálních potřeb (např. péče o děti, hospodaření, hledání bytu) a možností sestavuje klíčová pracovnice s uživatelkou plán řešení její nepříznivé situace.
 • Poskytování základního sociální poradenství.
 • Poskytování informací o navazujících službách.

Jednání se zájemcem o službu

Zdroje informací o službě Domova pro matky s dětmi v tísni:

 • webové stránky Oblastní charity Liberec
 • spolupracující instituce – sociální odbory obcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, terénní sociální služby, krizová telefonická linka
 • informační letáky

Postup jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu je realizováno dvoustupňovým sociálním šetřením – „první kontakt“ a „sociální šetření před nástupem do azylového domu“.

 • „První kontakt“cílem je zjistit základní údaje o žadatelce, počet dětí, bydliště, důvod k podání žádosti o poskytnutí sociální služby; výstupem je podání Žádosti o poskytnutí služby;

První kontakt může proběhnout osobně, telefonicky, prostřednictvím pracovníka instituce, elektronickou poštou (na webových stránkách Oblastní charity Liberec je k dispozici formulář „Žádost o ubytování“).

 • „Sociální šetření před nástupem do azylového domu“cílem je podrobné zmapování oblastí potřeb žadatelky, srozumitelné seznámení s průběhem poskytování služby, dohodnutí termínu nástupu a podmínek pro uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby;

Probíhá vždy osobně v azylovém domě.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

 • sociální služba je uživatelce poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy, která stanovuje pravidla a podmínky pobytu
 • podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou: 1) potvrzení od lékaře, že zájemkyně, ani její děti, netrpí akutním infekčním onemocněním, 2) záloha na ubytování ve výši 500 Kč 3) záloha na poškození inventáře ve výši 500 Kč
 • vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby je k dispozici na webových stránkách Oblastní charity Liberec 

Úhrada za poskytování sociální služby

 • 1 dospělá osoba 100 Kč
 • 1 dítě 40 Kč

Stížnosti

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby může být podána ústně, písemně, telefonicky nebo do označené schránky v zařízení. Informace o způsobu podávání a vyřizování stížností má uživatelka v zařízení k dispozici.

Důvody k ukončení smlouvy

Uživatelka služby může vypovědět smlouvu o poskytnutí sociální služby kdykoli.
Poskytovatel může vypovědět smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů, které jsou v této smlouvě uvedeny. Výpovědní doba je 30 dní.
V případě hrubého porušení Smlouvy či Domácího řádu (ohrožování zdraví a života ostatních ubytovaných či pracovníků služby, závažná újma na majetku poskytovatele) může být služba ukončena s okamžitou platností.

Územní působnost sociální služby

Sociální služba je poskytována pro potřebné z Libereckého kraje, v případě nenaplněné kapacity může být poskytnuta i obyvatelům z jiných regionů.

 Další informace

Služba je poskytována nepřetržitě – 24 hodin denně.

Okruh osob, kterým nemůžeme službu poskytnout

 • žadatel není cílovou skupinou (viz výše)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu
 • poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele neumožnuje či vylučuje poskytnutí sociální služby v Domově pro matky s dětmi
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti vypověděl žadateli službu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Provozy sociálních služeb azylové domy Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky finančně podporuje Liberecký kraj, SM Jablonec nad Nisou, SM Liberec a Mikroregion Frýdlantsko.

Žádost o ubytování on-line