Z historie charity
 

V době první republiky sdružovala charita v Československé republice několik set sociálně zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách.
Po nuceném omezení činnosti během Druhé světové války a poválečné obnově charitní činnosti přišlo komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce.
Novým začátkem se stal rok 1989, kdy se ve společnosti otevřely možnosti práce na církevním poli a kdy mohla na základě vládního zákona 308/1991 Sb. znovu vzniknout Charita jako organizace, pečující o potřebné.
V roce 1995 byla Česká katolická charita přijata za řádného člena mezinárodní organizace
Caritas Interantionalis.
 

Poslání charity
 

Charita (latinsky caritas), znamená milosrdná láska, láska nejvyšší.
Je to láska, jejíž pravost se pozná tím, že je schopna oběti.
 

Charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku .
   Je to  nelehké, ale  krásné poslání!
 

                                                                                                                
Poslání Oblastní charity Liberec

 • služba bližním v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, vzdělání, barvu pleti, národnost, náboženství, státní a politickou příslušnost -  tato služba bližním vychází z křesťanských zásad 

DOMOV, to není jen střecha nad hlavou. DOMOV, to je místo, kde se můžeme cítit bezpečně.

 My takovéto DOMOVy nabízíme tři:

 1.  DOMOV pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. ANNY
 2. DOMOV pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. MONIKY
 3. DOMOV pokojného stáří - Domov sv. VAVŘINCE
                

Poslání Domova sv. Vavřince

 • poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí
 • umožnit seniorům prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody
   

Poslání Domovů sv. Anny a sv. Moniky

 • poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení, nebo jsou ohroženy domácím násilím
 • podpůrnými činnostmi usilovat o rozvoj jejich soběstačnosti a vést je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.
 •  sociální služba je poskytována pro potřebné z Liberce nebo jeho blízkého okolí
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA